Microsoft Planning iPod Killer.

According to numerous reports today, Microsoft – after failing with third-party hardware vendors – is set to release an iPod killer of its own for the holiday shopping season.

Crazy Apple Rumors Site sources indicate the device will be called the Microsoft Windows Media Player 11 Portable Media Player Device Media Player Media Player Media Player.

The Microsoft Windows Media Player 11 Portable Media Player Device Media Player Media Player Media Player will come with a stunning new feature: the ability to download songs wirelessly. This feature is certain to leapfrog the iPod provided that time stands still between now and Christmas.

Microsoft has also implemented an easy-to-use system for downloading music to the Microsoft Windows Media Player 11 Portable Media Player Device Media Player Media Player Media Player. Crazy Apple Rumors Site has obtained an advanced copy of the instructions for the new device:

 1. To download a song, click on the Start menu on your Microsoft Windows Media Player 11 Portable Media Player Device Media Player Media Player Media Player.
 2. Navigate to Programs then Connectivity.
 3. Find the Microsoft Windows Media Player 11 Music Download Authentication Setup Wizard and launch it.
 4. Call the Microsoft Windows Media Player 11 Music Download Authentication Activation Hotline. Please be prepared to provide the serial number of your Microsoft Windows Media Player 11 Portable Media Player Device Media Player Media Player Media Player, your credit card number, your social security number, Pete Rose’s on-base percentage for 1973 expressed in hexadecimal, and the 15000 KB representation of your personal genome.
 5. Type the 128-character code you receive from the certified Microsoft Windows Media Player 11 Music Download Authentication Activation Hotline specialist into your Microsoft Windows Media Player 11 Portable Media Player Device Media Player Media Player Media Player using the optional full-sized keyboard. If you did not purchase the optional full-sized keyboard, use the Microsoft Scroll Panel to select the appropriate ASCII character code for each of the 128 characters in your activation code and enter it using the Microsoft ASCII Character Selection Button, found right next to the Microsoft Unicode Character Selection Input Actuator in the lower left section of the section of buttons reserved for inputting character codes. If your thumb cramps up, please ask a friend to finish entry for you. Entry must be completed in 30 seconds or the code is invalidated and you need to start over.
 6. Congratulations! Once activation has been achieved, you’re ready to start the process of moving toward the process before the process where you’ll be able to download your first song! From the Start menu…

It pretty much goes on like that.

Also, near the end, the company warns that it can delete your music at any time if it thinks your Microsoft Windows Media Player 11 Music Download Authentication Code is invalid or “has too many threes.” The company, apparently, does not like threes.

After users have successfully navigated Microsoft’s easy-to-use system and have reached the company’s music store, they will find a myriad of exciting music, TV shows and movies that have all been DRM-ed up the ass.

One beta tester for the product indicated that the song he was listening to was so DRM-laden that it had become distorted.

“It sounds like some sort of nonsensical throaty warbling. It doesn’t even sound like music anymore.”

The source paused, looking down at the confusing mash of items displayed on the screen of his Microsoft Windows Media Player 11 Portable Media Player Device Media Player Media Player Media Player.

“Oh, wait. I think this is just Creed.”

To date Apple has not expressed any concern over Microsoft’s repeated attempts to kill the iPod, unless yawning loudly is how some people express concern.

87 thoughts on “Microsoft Planning iPod Killer.”

 1. I couldn’t understand some parts of this article Microsoft Planning iPod Killer., but I guess I just need to check some more resources regarding this, because it sounds interesting.

 2. Hello! Help solve the problem.
  Very often try to enter the site, but says that the password is not correct.
  Regrettably use of remembering. Give like to be?
  Thank you!

 3. hello , my name is Richard and I know you get a lot of spammy comments ,
  I can help you with this problem . I know a lot of spammers and I will ask them not to post on your site. It will reduce the volume of spam by 30-50% .In return Id like to ask you to put a link to my site on the index page of your site. The link will be small and your visitors will hardly notice it , its just done for higher rankings in search engines. Contact me icq 454528835 or write me tedirectory(at)yahoo.com , i will give you my site url and you will give me yours if you are interested. thank you

 4. I have to say, that I could not agree with you in 100% regarding Microsoft Planning iPod Killer., but it’s just my opinion, which could be wrong 🙂

 5. I’ve got an Amazon gift certificate burning holes in my pocket,
  and I want to get the most bang for my buck.

  Enter the Secret Amazon Web Pages:

  http://tinyurl.com/38sojf

  This is where you’re going to find the “latest sales, rebates, and limited-time offers” from
  Amazon, and you can score some pretty deep discounts if you’re a savvy shopper.

  Next, there’s the special Sale link. This is open every Friday, and ONLY on Fridays.

  You can find the same good discounts here as you would in hidden Deals, although some
  Fridays you can really get lucky and make off like an Amazon bandit – I’ve seen discounts
  there as low as 75% off sticker price.

 6. There’s one special secret Sale link on Amazon:

  http://tinyurl.com/2r7ldr

  [b]This is open every Friday and ONLY on Fridays! [/b]

  You can find very good discounts here, although some Fridays you can really get
  lucky and make off like an Amazon bandit – I´ve seen discounts there as low as 75%
  off sticker Price.

 7. [b]Ñåğâåğíûå ğåøåíèÿ[/b]

  Âàøåìó ïğîåêòó óæå íå õâàòàåò ğåñóğñîâ îáû÷íîãî âèğòóàëüíîãî õîñòèíãà èëè æå Âàì ïğîñòî íóæíî íàñòğîèòü ñåğâåğ “ïîä ñåáÿ”?

  Äëÿ ğåøåíèÿ äàííûõ ïğîáëåì Âàì ïğîñòî íåîáõîäèì
  Dedicated(Âûäåëåííûé ñåğâåğ).Íà äàííûõ ñåğâåğàõ Âû ìîæåòå ğàçìåùàòü íåîãğàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî
  ñàéòîâ, óñòàíàâëèâàòü ñâîå ÏÎ, çàïóñêàòü ñâîè ïğîöåññû è ìíîãî äğóãîå.

  [b]Âûäåëåííûé ñåğâåğ(Dedicated)[/b]

  [b]AMDOpteron[/b]
  Ïğîöåññîğ: AMD Opteron 144
  Îïåğàòèâíàÿ ïàìÿòü: 1024 Ìá DDRAM
  Æåñòêèé äèñê(-è): 2x 160 Ãá SATA
  Òğàôèê: Íåîãğàíè÷åííûé
  Ïîğò: 100 Ìáèò/ñåê
  IP-Àäğåñà: 2
  Öåíà:
  Óñòàíîâêà: 100$
  Åæåìåñÿ÷íî: 75$
  èëè
  Óñòàíîâêà: 0$
  Åæåìåñÿ÷íî: 95$

  [b]Pentium3,0[/b]
  Ïğîöåññîğ: Intel Pentium 4 3,0 Ããö
  Îïåğàòèâíàÿ ïàìÿòü: 1024 Ìá DDRAM
  Æåñòêèé äèñê(-è): 2x 160 Ãá SATA
  Òğàôèê: Íåîãğàíè÷åííûé
  Ïîğò: 100 Ìáèò/ñåê
  IP-Àäğåñà: 2
  Öåíà:
  Óñòàíîâêà: 100$
  Åæåìåñÿ÷íî: 80$
  èëè
  Óñòàíîâêà: 0$
  Åæåìåñÿ÷íî: 100$

  [b]Core2Duo1,8[/b]
  Ïğîöåññîğ: Intel Core 2 Duo 1,80 Ããö
  Îïåğàòèâíàÿ ïàìÿòü: 2048 Ìá DDRAM
  Æåñòêèé äèñê(-è): 2x 320 Ãá SATA
  Òğàôèê: Íåîãğàíè÷åííûé
  Ïîğò: 100 Ìáèò/ñåê
  IP-Àäğåñà: 2
  Öåíà:
  Óñòàíîâêà: 130$
  Åæåìåñÿ÷íî: 105$
  èëè
  Óñòàíîâêà: 0$
  Åæåìåñÿ÷íî: 125$

  [b]Core2Duo2,0[/b]
  Ïğîöåññîğ: Intel Core 2 Duo 2,0 Ããö
  Îïåğàòèâíàÿ ïàìÿòü: 3072 Ìá DDRAM
  Æåñòêèé äèñê(-è): 2x 500 Ãá SATA
  Òğàôèê: Íåîãğàíè÷åííûé
  Ïîğò: 100 Ìáèò/ñåê
  IP-Àäğåñà: 2
  Öåíà:
  Óñòàíîâêà: 130$
  Åæåìåñÿ÷íî: 145$
  èëè
  Óñòàíîâêà: 0$
  Åæåìåñÿ÷íî: 165$

  [b]Core2Quad2,4[/b]
  Ïğîöåññîğ: Intel Core 2 Quad 2,4 Ããö
  Îïåğàòèâíàÿ ïàìÿòü: 4096 Ìá DDRAM
  Æåñòêèé äèñê(-è): 2x 500 Ãá SATA
  Òğàôèê: Íåîãğàíè÷åííûé
  Ïîğò: 100 Ìáèò/ñåê
  IP-Àäğåñà: 2
  Öåíà:
  Óñòàíîâêà: 240$
  Åæåìåñÿ÷íî: 270$
  èëè
  Óñòàíîâêà: 0$
  Åæåìåñÿ÷íî: 300$

  [b]Âèğòóàëüíûé âûäåëåííûé ñåğâåğ(VPS)[/b]

  Ìû ïğåäëàãàåì ñâîèì êëèåíòàì îáíîâëåííóş êîíôèãóğàöèş âèğòóàëüíîãî ñåğâåğà íà áàçå îïåğàöèîííîé ñèñòåìû Windows Server 2003.

  VPS-Standart
  Ïğîöåññîğ: 1000 Ìãö
  Îïåğàòèâíàÿ ïàìÿòü: 512 Ìá
  Æåñòêèé äèñê: 50 000 Ìá
  IP-Àäğåñà: 2 øò.
  Òğàôèê: Íåîãğàíè÷åííûé

  Óñòàíîâêà: 10$
  Åæåìåñÿ÷íî: 60$

  Âîçìîæíîñòè:
  # Äîñòóï íà óğîâíå Administrator
  # Virtuozzo Power Panel – Ïîäğîáíåå…
  # Óñòàíîâêà/Çàïóñê ñâîåãî ÏÎ(íàïğèìåğ *.exe)

  [b]E-Mail: info@clickhost.ru – Îáùèå âîïğîñû

  E-Mail: sales@clickhost.ru – Îòäåë ïğîäàæ

  ICQ: 15-65-23 – Îáùàÿ ïîääåğæêà, Reboot

  ICQ: 609-428 – Reboot, Windows ñåğâåğà

  ICQ: 696-249 – Îáùàÿ ïîääåğæêà, Reboot[/b]

  [u]Àäìèíèñòğàöèÿ[/u]:

  [b]E-Mail: boss@clickhost.ru
  Òåëåôîí: +372 53403770(İñòîíèÿ)[/b]

 8. The European credit cards: MasterCard, Visa (Gold/Platinum/Corparate/Bissnes/Signature), all cards workers, a guarantee, balance of cards from 2000 $, behind the detailed information and the prices write:admin.cc@mail.ru, or ICQ 423669709.

  The credit card, credit cards, plastic cards, mastercard, visa, carding, cvc, damp, dump, bank cards, plastic cards, credit cards, a debit card, a bank card, a card visa, a card the visa, maestro, visa classic, visa electron, cc, cards, magnetic cards, number of credit cards, visa a credit card, the generator of credit cards, the Internet credit cards, plastic cards visa, cvv, cvv2, carder to receive a credit card, credit the Internet a card, the visa a credit card, a code of a credit card, to buy a credit card, sale of credit cards, bank credit cards, credit cards reception, a debit card, the master of cards, the master of cards, maestro card, a card maestro, magnetic cards, payment cards, dumps

 9. Finally a real online business that brings in a couple hundred a day with some effort

  As your sitting there reading this stop and now convince yourself to feel more excited to finally find the only…….

  “No bullshit review of real online business oppertunities.”

  Finally we scoured the internet for countless and countless of hours. Searching for the top oppertunities out their. After finding only a select few that meet are strict criteria for making real money every month.”

  “We decided to test these business programs out ourselves. To see if they were really as good as they say they are. After 8 months of testing and comparing. What was left was only the best oppertunity for making real money monthly with some effort on your part you’ll find to date.”

  Now as your feeling more curious Stop and Click here to uncover the ultimate program Available to date!!

  [url=http://internetincomestreams.info/incomestreams]carbon copy pro[/url]

 10. õî÷åøü ñåêñà êàæäûé äåíü ?

  Íå ñòåñíÿéñÿ áóäü ñìåëåé, çàéäè íà ALLSEXCONTACT.rã ñêîðåé

 11. Привет всем!

  Неадавно я тут но решил вам показать прикольный сайт о мобильных телефонах!
  Тут есть [url=http://gsmtricks.ua]каталог мобильных телефонов[/url] причем моделей более 3000!
  Анониманая отправка смс по всему миру, мелодии, картинки, полифония и многое другое..
  да почти забыл – самое главное постоянные обновления новостей о мобильных телефонах, обзоры и так далее..

  Так что прошу посмотреть http://www.gsmtricks.ua

  P.S. если не у тему написал прошу переместить в нужную категорию.

 12. Hi! from
  Ida Grove I colloquialism that’s why it seems to be satisfactory for complement to birthday younger [url=http://www.adultfriendfinder.com.ua]adult friend finder[/url]
  Then you can activity these assets to the shift whom you desire

 13. В принципе согласен, но есть некоторые ньюансы, которые требуют более детального обсуждения.

 14. sahar می‌گه:salam mamnon az site jaleb va por moanavhtotman natonestam hich kodom az barnameharo dl konamage momkene darmorede tarahiye masjed bishtar tozih bedino pelan bezarinmamnonammowafagh bashin

 15. [url=http://dimmingoakley.blogspot.com/]オークリー 調光[/url]

  [url=http://oakleyeyeglassesse.blogspot.com/]オークリー メガネ[/url]

  [url=http://oakleyoakley.blogspot.com/]oakley オークリー[/url]

  [url=http://oakleyhghjinx.blogspot.com/]オークリー スカルペル[/url]

  [url=http://oakleysunglassesgolf.blogspot.com/]オークリー サングラス ゴルフ[/url]

Comments are closed.